Sisekujunduse, sisustuse, ehituse, aiakujunduse uudised ja ettevõtted

Ehituseksperdi nõuanne: Lamekatuse remont ja renoveerimine

EKSPERDI NÕUANNE
Halvasti õnnestunud katuse remondilahendus ja halb hooldus on viinud katuse enneaegselt kapitaalse remondi vajaduseni. Foto Alo Karu
Halvasti õnnestunud katuse remondilahendus ja halb hooldus on viinud katuse enneaegselt kapitaalse remondi vajaduseni. Foto Alo Karu

Eestis ehitatakse ja renoveeritakse ca 1 miljon ruutmeetrit lamekatust aastas. Parematel aastatel on see number ilmselt märgatavalt suurem.

Kogu taasiseseisvumise ajal on kinnitamata andmetel ehitatud ja renoveeritud üle 30 miljoni ruutmeetrit lamekatust (võimalik, et üle 40 miljoni).

Arenenud riikides (eelkõige Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Hollandis, Belgias, Prantsusmaal) on tugevad ja stabiilsed katusehituse traditsioonid. Seal on aastakümneid kasutatud ja edasi arendatud vastavaid norme, tehnilisi reegleid, standardeid ja rakendusjuhiseid ja ehitatud pikaajalise kestvusega katuseid. Isegi Skandinaavia jääb neist kahjuks maha, eriti Soome.

Arenevates riikides nagu ka Eestis ei ole olnud sellist stabiilsust. Viimase 40 aasta jooksul on toimunud suured järsud muudatused ja arengud,  eelkõige üleminek NL aegsetelt juhenditel Soome omadele ja rahvusliku standardite loomiseni. Võib öelda, et igal kümnendil on meie lamekatuste ehitus elanud üle olulisi muudatusi.

Seepärast erinevad meie katuselahendused ja kasutatavad materjalid oluliselt sellest, mida teevad arenenud riigid.

Meie piirdetarindite vähene kestvus algab üldjuhul alussüsteemist, nõrkadest projektidest nii uusehitustes kui renoveerimises ja suhteliselt nõrga ning vähe võimalusi pakkuva Soome oskusteabe nö. pimesi järgimisest.

Kahjuks on arenevas riigis ka majanduslikud võimalused korraliku suure kestvusega katuselahenduse ehitamiseks oluliselt piiratumad, kui arenenud riikides. Seepärast on paljud meie katused oluliselt väiksema kestvusega lahenduste ja kesisema materjalivalikuga, kui Kesk-Euroopas.

Probleemsete katuste ekspertiisid võib meil sageli kokku võtta kolme sõnaga: odava katuse (fassaadi) sündroom.

Vanade katuste seisund

Nõukogudeaegse hüdroisolatsiooniga katuseid on alles üksikuid ja needki enamasti tühjalt seisvatel hoonetel. Kasutuses olevad hooned on enamasti kaetud uue kaasaegse hüdroisolatsiooniga või koguni lisasoojustusega.

Üheksakümnendatel ja sajandi esimesel kümnendil ehitatud ja renoveeritud katuste hüdroisolatsiooni ressurss on ammendunud või ammendumas, samuti sajandi esimestel kümnenditel väga madalakvaliteediliste odavmaterjalide kaetud katustel.  Selle aja katused vajavad kindlasti põhjalikku ja asjatundlikku ülevaatust.

Halvasti renoveeritud ja hooldamata katusel on kihtide vahel vesi. Selline hüdroisolatsioon tuleb eemaldada. Foto: Alo Karu
Halvasti renoveeritud ja hooldamata katusel on kihtide vahel vesi. Selline hüdroisolatsioon tuleb eemaldada. Foto: Alo Karu

Lohakalt ja ebapädevalt tehtud hüdroisoleerimine ei taga liidete veetihedust. Katusesse ja allaolevatesse ruumidesse sattub vesi. Foto: Alo Karu
Lohakalt ja ebapädevalt tehtud hüdroisoleerimine ei taga liidete veetihedust. Katusesse ja allaolevatesse ruumidesse sattub vesi. Foto: Alo Karu

Lamekatused, mis võiksid kesta 40-70 aastat, kestavad säästumaterjalide ja lahenduste tõttu 15-30 aastat.

Lubamatult palju on meil probleemseid ja või väikse kestvusega rõdusid, katusterrasse käidavaid-, liigeldavaid-  ja rohekatuseid, mis on projekteeritud ja ehitatud vastavat oskusteavet tundmata. See vajaks eraldi artikliseeriat.

Kõik eeltoodu ja lisaks veel suur huvi päikesepaneelide paigaldamiseks tekitab lähiajal olulise nõudluse olemasolevate lamekatuste remondiks, kapitaalseks renoveerimiseks või ümberprojekteerimiseks/ehitamiseks.

Pindpaigaldised ja päikesepaneelid (PP)

Katuste remonti või renoveerimist planeerides tuleb arvestada, et viimastel aastatel on aktuaalseks muutunud päikesepaneelide (edaspidi PP) ja energiatootmise alade paigaldamine katustele.

Seega enne katuse remonti peab teadma, kas järgnevatel kümnenditel soovitakse katusele paigaldada PP paneele või mitte. Vastavalt sellele tuleb projekteerida kas koormatud või vaid lume ja hoolduskoormusele arvestatud lamekatusetarindi lahendus.

Võib välja öelda, et meil 30 aasta jooksul ehitatud ja renoveeritud enam 30 miljonist m2 katusest alla 1 miljoni m2 võivad olla  sobilikud rasketele pindpaigaldistele. Arvestaval osal lamekatustega hoonetest ei ole kandetarindid suure lisaraskuse tarvis piisava võimekusega.  Suur osa hooneid, kus  kandetarindi kandevõime on piisav ei ole katusetarindid projekteeritud ja ehitatud talumaks raskeid pindpaigaldisi.

Selgitus: Pindpaigaldis on vahetult lamekatuse pinnale toetuv raske seadeldis (jahutus- ventilatsiooni agregaat, päikesepaneel, antennid vms).

Paljud tänasel päeval projekteerijate töölaual või juba ehitaja kätte jõudnud projektides ei ole  lamekatusetarindid arvestatud talumaks raskeid pindpaigaldisi.

Eestis kasutatakse Soome eeskujul kihilist katusesoojustust ja väikse survetugevusega soojustusmaterjale põhiliselt EPS vahtplasti ja mineraalvilla. Paljudel sellistel katustel on tekkinud ebaühtlased vajumid. Meie mineraalvillast põhisoojustus on üldjuhul survetugevusega 30 kPa ja EPS 50-60 kPa.

Meil kasutatakse põhisoojustuse peal hüdroisolatsiooni aluseks tavaliselt 50-60 kPa survetugevusega mineraalvillaplaate. Õhukesi villaplaate nõutakse ka PIR (polüuretaan) põhisoojustuse peale, lisaks veel mineraalvillast tuletõkkesektsioone mida Kesk - Euroopas ei teha.

Selliseid väikse koormustaluvusega materjale ei lubata Kesk-Euroopas isegi mitte ainult lume ja hoolduskoormusega katustele. Saksamaal näiteks on mineraalvilla min. survetugevus hoolduskoormusega katusel 60 kPa, EPS 100 kPa seda kogus soojustuse paksuselt. Mingeid erineva survetugevusega soojustuse ülesehitust ei tunnistata. Pindpaigaldistega katusel peab mineraalvilla survetugevus olema minimaalselt 70 kPa.

Seega enamus meie olemasolevaid katuseid  ja ka need, mida tänasel päeval ilma vastavat oskusteavet tundmata projekteeritakse ja ehitatakse ei sobi raskete pindpaigaldiste (näiteks PP) aluseks. Suuremale osale katustele saab PP paigaldada vaid aluskonstruktsioonidele toetuvatele pollaritele, mitte katusekatte peale ega selle külge.

Katuse pinnale võiks PP paigaldada vaid uutele ja suure koormustaluvusega katustele. Isegi uued ainult hoolduskoormusele projekteeritud katused vajavad PP paigaldamiseks ülevaatust, vajadusel uuringuid ja avamisi ning tõenäoliselt ulatuslikku uuendamist/ümberehitamist.

Lamekatuste põhilised vead ja enneaegse vananemise põhjused

Paljude katuste probleemiks on tehniliselt nõrgad liited või niiskustehniliselt sobimatud lahendused. Alljärgnevalt mõned näited:

Bituumenrullmaterjali (MBR) ülespöörded vertikaalpindadele peaksid olema kahekihilistes lahendustes kahekordsed. Paljudel vanematel katustel on need ühekordsed.

MBR kahekihilised lahendused ja nende kahekordsete ülespöörete kihid ei ole omavahel ja alusega kontaktnakkes ja kihtide vahele sattub niiskus ja vesi.

Omal ajal odava bituumenrullmaterjali ülekatetel on bituumeni nakke väsimise tõttu tekkinud nihked ja liideta avanemine. Sellises seisukorras kattega katus vajas uuendamist juba enam kui 5 aastat tagasi. Lappimisega saaks selle agooniat küll pikendada, kuid see on kõrge riskiastmega tegevus. Foto: Alo Karu
Omal ajal odava bituumenrullmaterjali ülekatetel on bituumeni nakke väsimise tõttu tekkinud nihked ja liideta avanemine. Sellises seisukorras kattega katus vajas uuendamist juba enam kui 5 aastat tagasi. Lappimisega saaks selle agooniat küll pikendada, kuid see on kõrge riskiastmega tegevus. Foto: Alo Karu

Plastrullmaterjalidega (näiteks PVC, TPO)  kaetud katustel on probleemiks samuti tehniliselt nõrgad liited.

Paljude katuste parapetid projekteeritakse ja tehakse  märgadest materjalidest (kergplokid), soojustatakse niiskustundliku mineraalvillaga ja kaetakse OSB plaadiga. Hüdroisolatsiooni ülespöörded parapetile lõpetatakse väliservas servaplekiga, mida ei aktsepteeri üldtuntud standardid kvaliteedinõuded rakendusjuhised ja tehnilised reeglid ega rullmaterjali tootjad.

Ülekattega tehtud, neetiga liidetud ja silikooniga tihendatud parapetiplekk ei ole pikaajaliselt töökindel ega veetihe. Parapetiplekid tuleks liita kahekordsete valtsjätkudega või paigaldada vastavate süsteemsete lahendustega nagu Kesk-Euroopas. Foto: Alo Karu
Ülekattega tehtud, neetiga liidetud ja silikooniga tihendatud parapetiplekk ei ole pikaajaliselt töökindel ega veetihe. Parapetiplekid tuleks liita kahekordsete valtsjätkudega või paigaldada vastavate süsteemsete lahendustega nagu Kesk-Euroopas. Foto: Alo Karu

Paljud rullmaterjalist hüdroisolatsioonide ülespöörded vertikaalpindadele on ülaservas kindlustamata ja tihendamata. Meil kindlustatakse ülespöörete ülaserva sageli õhukese plekiribaga, mis kinnitatakse iga 500-1500 mm järel ja selle ülaserv „tihendatakse“ pealemääritud kätte juhtuva silikooniga. Kesk-Euroopas tehakse seda vähemalt 1,5 mm surveliistu ja spetsiaalse mastiksiga.

Läbiviikude veetiheduse tagamiseks ei kasutata mitte spetsiaalseid tihendeid vaid tehakse need veetihedaks hüdroisolatsiooniribadega.
Tuulutatavatele fassaadidele tehakse hüdroisolatsiooni ülespöörded fassaadikatte peale, mitte ei viia selle teha.

Õhekrohviga kaetud fassaadi liitsüsteemidele (SILS) tehakse ülespöörded krohvi peale, mitte ei ehitata fassaadi alaserva välja vajalikku alust või tehakse see niiskustehniliselt ebapädevalt.
Katuse ehitusel ja renoveerimisel kasutatakse odavaid nn idaplokis toodetud tarvikuid ka . katuselehtreid, mille kvaliteet, seda enam kestvus jätavad soovida. Osa neist tuleb välja vahetada ammu enne katuse ressursi lõppu.

Läbiviigud sageli improviseeritakse (näiteks sisekanalisatsiooni torudest), mis ei talu UV kiirgust, peaks kasutada spetsiaalseid tööstuslikult toodetud läbiviike.

Kommunikatsioonišahtid ehitatakse odavust taotledes niiskustehniliselt ebapädevalt puidust, vineerist või OSB plaadist – materjalidest, mis ei sobi umbsesse niiskesse keskkonda. Seepärast tekivad katuse tilkumisprobleemid ja šahtide mädanemine juba esimestel ekspluatatsiooniaastal. Sageli tuleb šahtid lammutada ja uuesti ehitada juba 5-10 aasta jooksul.

Kasutatakse odavaid idaturul valmistatud või natuke paremaid Soome eeskujul või endises idaplokis toodetud katuseluuke, suitsueemaldusluuke ja katuseaknaid, mille veetihedus, niiskustehniline toimivus, kasutusmugavus, -ohutus ja kestvus jätavad soovida.

Kõiki eeltoodud nõrkade tehniliste lahenduste vead ja puudused ei avaldu  kahjuks kohe vaid aastate jooksul.

Eeltoodu tingib sageli enneaegsed katuse remondi või koguni ulatusliku ümberehituse vajaduse. Ei ole midagi haruldast, kui ulatuslikud remondid tuleb ette võtta juba esimesel 5-15 ekspluatatsiooniaastal.

Korralikult kvaliteetmaterjalidega, sõlmlahenduste ja tarvikutega ehitatud lamekatus kestaks üle 50 aasta ja vajaks vaid hooldust ja selle käigus vähest remonti (mastiksite uuendamine, mõned lappimised).

Säästulahedustel on oluliselt suurem remondivajadus ja uuendamise vajadus jõuab kätte varem. Kõik see tekitab täiendavat keskkonna reostust.

Katuse remondi või uuendusega venitamine

Katuse remondi või renoveerimisega venitatakse Eestis lubamatult kaua.

Vananenud katuse all tegutsemine ja elamine on väga kõrge riskiastmega tegevus. Ulatuslike probleemidega vananenud  kattega katustel, mis sisuliselt „karjuvad“ vähemalt uue hüdroisolatsiooni järgi piirdutakse  aastaid lappimisega.

Kõige markantsemad on juhud, kus piirdetarindite remondiga venitatakse nii kaua, et töövõtjad keelduvad mõttetut lappimise ja parandamise jätkamist. Kindlustusfirmad aga keelduvad kahjude hüvitamisest kuniks katus on korda tehtud. Omanikud aga otsivad endiselt odavalahendusi ja võimalusi kuidas remondilahendus edasi lükata.  

Hooldus

Eestis puudub hoone omanikel praktiliselt hoolduskohustus. Aastate jooksul on katuste hooldus paranenud ja korralikult hooldatud hoone või hoonekompleksi katus ei ole enam haruldane. Siin on oma osa katuseettevõtetel, kes koos tööga annavad katuse hooldusjuhendi, milles järgimisest sõltub garantii.

Katuse hoolduslepinguid on siiski veel vähe ja paneb imestama millise piirini on mõned omanikud võimelised käest ära laskma nii oma ärikinnisvara kui elamuid. Lubamatult sageli näeb pikka aega umbes olnud äravoolusüsteeme ja prahti täis katuseid. Pikemat aega hoolduseta katusel kipub vohama sammal, hiljem ka rohi, põõsad ja puud, mis aja jooksul kahjustab hüdroisolatsiooni.

Kuidas teha katuse remonti või uuendamist

Katuste remondieelsed ülevaatused ja avamised

Katuste ja fassaadide remondi või uuenduslahenduste andmiseks on vaja olemasolev üle vaadata ja hinnata selle tehnilist seisukorda, niiskustehnilist toimuvust ja vajadusel jääkressurssi.
Paljud katused vajavad põhjalikke uuringuid, eriti need, millele soovitakse paigaldada lisasoojustust ja/või PP.

Uuringud tähendavad ka ulatuslikke katuse avamisi. Katuse ülevaatus tuleks dokumenteerida kas ülevaatuse aktina või tellida vastav eksperthinnang.

Uuringuid peaks läbi viima eriala asjatundjad, kes omavad ülevaadet erineval ajal kasutatud materjalidest, katuseehituse traditsioonidest ja tehnilistest lahendustest ning kes teavad erineval ajal  ehitatud katuste nõrku kohti. Üldehituse eksperdid, projekteerijad ja järelevalve insenerid, kes tunnevad piirdetarindeid pealiskaudselt, oskavad heal juhul leida katuse vead, kuid ei oska anda pädevaid tehnilisi lahendusi nende parandamiseks.  

Meie eksperdid pööravad  liigselt tähelepanu ebaolulistele kõrvalekalletele Soome rakendusjuhistest oskamata hinnata, mis mõjutab katuse kestvust ja mis mõjutab seda vähe. Näiteks:

  1. Madalad lombid katuse pinnal, mille mõju katusele ja selle kestvusele on tühine (teema, mis on Eestis tohutult üle tähtsustatud).
  2. Kõikvõimalike lamekatusetarindite (sh. ka ammu väljakuivanud olemasolevate) lamekatuste iga hinna eest „tuulutamine“ , omamata ettekujutust  mida tuulutus tegelikult tähendab ja kuidas see toimib.

Katuse remondilahenduse projekteerimine

Peale katuse uuringuid tuleks koostada asjatundjate poolt projekteerimise lähteülesanne.

Täiendavad kihid ja pindpaigaldised muudavad katuse niiskusrežiimi, mida tuleks enne remondilahenduse andmist kontrollida  vähemalt 1 D staatilise niiskusrežiimi arvutusega.

Kui katusel muudetakse tehnilisi parameetreid (näiteks paigaldatakse lisasoojustus) tuleb tellida renoveerimisprojekt asja tundvalt projekteerijalt, mitte üldehituse projektbüroodelt, ammugi mitte arhitektidelt. Pädeva remondi või renoveerimisprojekti saab koostada vaid piirdetarinditele hästi tundev projekteerija, keda Eestis on väga vähe.

Kui katuse tehnilisi parameetreid oluliselt ei muudeta tuleks tellida asjatundjatelt tööde teostamise tehnilised tingimused,  mille kooseisus oleks tööde loetelu, tööde teostamise üksikasjalik tehniline osa, materjalide kvaliteedinõuded ja hooldusjuhend.

Meie renoveerimislahendustele orienteeritud nn. projektikombinaadid, kes ei ole tegelikult piirdetarindite alal eriti pädevad, produtseerivad massiliselt odavlahendusi koos odavmaterjalidega, mida ehitajal on küll mugav ja soodne ehitada, kuid need ei ole orienteeritud kestvusele.

Elamute, büroohoonete ja ühiskondlike hoonete katused tuleks projekteerida ja ehitada kestvusega vähemalt 50 aastat. Tööstus- ja ärihoonetel vastavalt kavandatud hoone elueale. PP koormatud katused peavad kestma vähemalt 30 aastat. Suure kestvusega katuseid saavad projekteerida vaid eriala spetsialistid, kes tunnevad erinevaid lahendusi ja materjale  ning teavad nende orienteeruvat kestvust.

Tavaprojekteerija või arhitekt vajab selleks eriala asjatundjast konsultanti. Suure kestvusega materjalide nõudmine projektides ja nende jõudmine reaalsesse ehitusse eeldab mahuka ja tehniliselt põhjalikku seletuskirja koostamist.

Valmisprojekt tuleks üle vaadata samuti eriala asjatundjate poolt, mitte üldehituse projekti ekspertidel, kes kipuvad teadmatusest heaks kiitma puudulikud (koguni ebapädevad) lahendused või oskavad vaid hinnata nende vastavust /mittevastavust suhteliselt nõrgale, oma turule orienteeritud ja vähe võimalusi pakkuvale Soome oskusteabele.

Katuse remont või renoveerimine

Katuse remondi tegijaks tuleks valida pikaajaliste kogemustega tugeva insener tehnilise personaliga, hea väljaõppega töömeeste/-naiste, lamekatustele orienteerunud katusehitusettevõte, kellel võiks tänasel päeval olla enam kui 10 aastane erialane kogemus.

Aastaid tegutsenud katuseehitusettevõttel on olemas kogemused nii nõukogudeaegsete, taasiseseisvumise järel valminud hoonete kui ka uusehituste erinevate katuste ja lahenduste ehitamise kogemus ning erineva kvaliteediklassiga materjalide ning tarvikute kasutamise kogemus.

Katuse remondi ja renoveerimise üle peaks järelevalvet teostama samuti erialase ettevalmistusega spetsialist, kes oskab võimalikud „üllatused“ kohapeal lahendada, mitte üldehituse universaalne järelevalve, kes „tunneb ehitust vundamendist võtmeni“ ja peab probleemid delegeerima projekteerijale, kes on sageli samuti üldehituse konstruktor või koguni arhitekt.

Korralik ja suure kestvusega katuse remondi või renoveerimislahendus saab valmida ainult kõigi osapoole heas koostöös.

Autor: Alo Karu (ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, erialane staaž enam kui 26 aastat, koostöös OÜ Evari Ehitus)

Ehituseksperdi nõuanne: Lamekatuse remont ja renoveerimine - ehitusekspert Alo Karu ja OÜ Evari Ehitus
Ehituseksperdi nõuanne: Lamekatuse remont ja renoveerimine - ehitusekspert Alo Karu ja OÜ Evari Ehitus

Seotud ettevõte:
Logo - EVARI EHITUS OÜ kaasaegsed lamekatused
Kassisilma 4, 61708 Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa
+372 738 0927

Lamekatuse ehitus optimaalse aja ja hinnaga! Lisaks hüdroisolatsiooni ja vundamendi soojustustööd ning plekkprofiilide ja fassaadikatete paigaldus.

Päikesepaneelide paigaldamine katusele

Käesolev artikkel keskendub lamekatusele. Lamekatusele saab päiksepaneele paigaldada sisuliselt kogu katuse pinnale.

Murukatus on kasulik linna ökokliimale ja aitab säästa küttekuludelt

Lihtsaim viis linnkeskkonna kliima parandamiseks on tuua sellesse rohkem elusloodust – taimi ja puid.Unikaalne viis seda teha on rajada taime- ja murukatused.

Lamekatuse ehitus: kas valida bituumen- või plastrullmaterjal?

Bituumenrullmaterjal on lamekatusel vastupidavam ootamatutele kahjustustele ja seda on lihtne parandada. Kõndimiseks on parem plastrullmaterjal. Murukatuse valimine!

Päikesepaneelide isepuhastussüsteem tagab suurema tootlikkuse

Nano vahenditega töödeldud päikesepaneelid pinnale ei kinnitu mustuseosakesed enam nii tugevalt ja suuremate vihmasadude korral puhastuvad praktiliselt ise, toimib päikesepaneelide isepuhastussüsteem.

Milleks rentida igapäevaselt kontoripinda? Viige kontor koduhoovi.

Ösel Select Office annab Teile võimaluse soetada oma isiklik kontor või ka büroo (valmismaja). Ösel Select Office kontorimooduli hinnad algavad 1700 eur/m2.

Ehitisregistri arendus tõotab lubade kiiremat menetlust

Wenture ja Finestmedia asuvad ellu viima ehitisregistri järgmist arendusetappi, mille tulemusena muutub ehitus- ja kasutuslubade menetlemine senisest märkimisväärselt kiiremaks.

Uus-Veerennis alustas tööd uuenduslik lasteaed

Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaia majas on neli hoiurühma pere pisematele ja viis lasteaiarühma.

Innovatsioon suitsusauna ehituses. Hoiame traditsioonid au sees!

Innovatsiooniks suitsusaunade ehituses saab pidada väljast kütmise võimalust ja puhkemaja lahendust koos saunaga.

Puitkäsitöö firmakingitusena: tooted, kus kokku saavad naturaalne ilu ja kasutusmugavus

Puitkäsitöö firmakingitusena sobib nii neile, kes väärtustavad traditsioone, kui ka sellele, kes hindab kaasaegsemat elustiili.

Bonava ehitab Uus-Mustamäele 44 uut korterit

Bonava Eesti alustas Uus-Mustamäe elurajoonis aadressile Aiandi 14 valmiva 44 korteriga B-energiaklassi maja ehitust.

Galerii: 2023. aasta Soome elamumess Loviisas

Sel aastal toimub elamumess Helsingi lähedal Loviisas 07.07 - 06.08.2023. Uude mereäärsesse linna elamurajooni rajatakse kaasaegsed väikeelamud, ridaelamud, korterelamu ja ujuvelamute kvartal.

Mis on seina sees? Ekspert selgitab

Kas oled kunagi naela seina lüües mõelnud, et mis seal teisel pool on ja ega puurides äkki mõnd olulist kommunikatsiooni ei taba?

Tänased moodulmajad lähtuvad kompaktsusest ja energiatõhususest

Iseehitamise asemel tasub pilk pöörata moodul- või elementmajade lahenduste poole, mis võimaldab olulist paindlikkust – alustada saab ühest moodulist.

Pelletiküte: mugavuse ja hinna suhe on liiga hea, et seda mitte kaaluda

Pelletikeskuse eesmärk on pakkuda optimaalset küttesüsteemi, mis suudaks pelletites peituvast energiast võimalikult palju ning võimalikult väikese vaevaga kätte saada.

Bauroci tuletõkkepaneelidel on esmaklassilised tulepüsivusnäitajad!

bauroc poorbetoon on mittepõlev materjal, mis talub eriti hästi kõrge temperatuuri mõju mitmeid tunde. bauroc poorbetoon kuulub tuletundlikkusklassi A1.

Kas Sina ehitad terrassi ajas kestvalt? Ideed ja lahendused 2023 aastaks!

Tänapäevased lahendused näevad ette, et terrassilaud tõstetakse kandeprussist ülespoole. Millega seda teha? Selleks kõige lihtsam viis, mida Puumarket teile pakkuda saab, on terrassi tuulutuslint 5x10mm. Aluskonstruktsiooni on mõistlik kaitsta ka terrassi katteteibiga.

Terrassi ehitamine: maksumus ja olulised nüansid, millele tähelepanu pöörata

Terrassi ehitamine algab plaanist. Terrassi ehituse maksumus on ca 100€/m² ja hooldus 20€/m².

Puumarketi terrassimaterjalide valik ja võimalused

Puumarketi valikus on erinevate profiilide ja pikkustega immutatud okaspuidust, naturaalsest lehisest, termotöödeldud ja hooldusvaba komposiitmaterjalist terrassilauad.

Merko rajab Sõpruse puiestee ja Tihase tänava nurgale äripindadega eluhoone

Kristiine linnaosas aadressile Sõpruse pst 26//28 rajatavas Tihase arendusprojektis valmib kahest viiekorruselisest hooneosast koosnev elu- ja ärihoone, mis saab koduks 46-le perele ja kolmele väikeärile.

Tahad uut kodu osta, aga ei tea, kust alustada või millele tähelepanu pöörata?

Kui sa pole päris kindel, millist kodu soetama asud ning kas see asub uuemas või vanemas majas, siis küsi pankadelt ka seda infot, kas neil on ehitise vanusest tulenevalt erinevad laenutingimused.

Galerii: Kevadiselt värske ja ajatult moodne perekodu Järvekülas

Stuudio 88 sisearhitekt Ljudmilla Funika-Müüri loodud kaunis sisearhitektuurne lahendus. Lisaks nõuanded ja nipid ise sisustajale!

Kesktolmuimeja süsteem on taas tegemas võidukäiku, aga nüüd koos robotiga

Miks paigaldada koju kesktolmuimeja süsteem? Kesktolmuimeja süsteemiga koristamisel ei jää ainsatki tolmuosakest samasse ruumi lendlema.

Luksuliku kodu kohustuslik mugavuslahendus - hoiusüsteem Smartlift

Kes oleks varem uskunud, et enam ei pea mitte keldrisse minema, vaid kelder tuleb ise maa peale? Uudne Smartlift hoiusüsteem on kompaktne versioon maakelder-veinikedrist.

Light24 spetsialist annab nõu, kuidas planeerida välisvalgustust

Enne välisvalgustite paigaldamist visanda nende paiknemise plaan. Otsusta, milline hakkab olema valgustite toitesüsteem ja kus paiknema.

Uus-Veerenni park kutsub liikuma ja lugema

Merko rajas Uus-Veerenni kvartalisse üle 8500 ruutmeetri suuruse avaliku pargiala koos mänguatraktsioonide, linnaruumi elavdavate skulptuuride, puhkeala ja lugemisnurgaga.

Looduskivi ühendab praktilisuse, vastupidavuse ja unikaalse esteetilisuse

Looduskivide valimine sisekujundusprojektidesse ja müük.

Ostad uut kodu, kuid eelmise müük venib? Bonava tõi turule turvalise koduostu lahenduse

Bonava Eesti pakub oma koduostjatele turvatunnet, et meelepärane kodu ei jääks ostmata, kui elus peaks ette tulema ootamatusi.

Pea iga teine kinnisvaraostja usub, et soetab kodu kogu eluks

YIT Eesti värske uuringu kohaselt loodavad eestimaalased kinnisvara ostes, et uus elupind jääb neid terveks eluks teenima – tervelt 45% vastanutest.

Milline jahutus- ja küttesüsteem tagab kontoripinnal olulise energiasäästu?

Maaküttelahendusena on kasutusel vertikaalsed suletud energiapuurkaevud vundamendi põhja all. Selliseid auke lubatakse puurida ka tiheasustusega aladele.

Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

Jätkusuutlikkuse seisukohalt saab kõige täielikuma pildi sellest, kui palju CO2 emissioone hoonete ehitamise tulemusena tekib, viies läbi kõigi protsesside ja ressursside analüüsi.

Tartu Karl Bilder esinduses uus 1500 m2 puiduladu nüüd avatud

Karl Bilder esinduses on avatud uus 1500 m2 puiduladu. Lai valik puitmaterjali: sae- ja höövelmaterjal, puitlaast ja puitkiud plaadid, liimpuit, terrassilauad jpm.

Fassaad: Kiudtsement- vs puitvoodrilaud, kumb on odavam?

Kui mõni aasta oli kiudtsementvoodrilaud palju kallim kui puidu voodrilaud, siis tänavu seda enam teha ei saa. Hetkel on kiudtsementvoodrilaua m2 hind al. 31,95 €/m2 ja samaväärse puitvoodrilaua m2 hind keskmiselt 33 €/m2.

Tavaline veepump või puurkaevupump: kumba eelistada ja miks?

Saadaval on 2 tüüpi: tavaline veepump (veeautomaat) ja puurkaevupump. Kuidas valida veepumpa? Alusta pumba graafikuga tutvumisest.

Uuring: kodu kehva planeeringu üle kurdab iga kolmas eestimaalane

YIT müügijuhi sõnul tahetakse kõige sagedamini muuta korteri elektri- ja valguslahendust, näiteks pistikupesade ja lülitite asukohta ja nende arvu.

Palkmaja suuri ehitusvigu ei andesta! Energiatõhus ja niiskuskindel palkmaja

Energiatõhusa ja niiskuskindla käistöö palkmaja ehitamine ja hooldamine. Mida silmas pidada ja kontrollida?

Kas kodu uues majas on energiasäästlikum?

2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone ehk liginullenergia hoone. Oluliselt rekonstrueeritavad hooned aga peavad saavutama C-klassi.

Elektri hind sunnib ka sauna ehituseks ökonoomsemaid lahendusi leidma

Kõige rohkem energiat kasutab hea saunakogemuse võimaldamiseks keris, seepärast tuleks alustada selle õigest valikust. Eelistada tasub äpiga juhitavat.

Bauroci valikus uued Silroc silikaatplokid ja -tellised

Silroc silikaatplokkide peamine kasutuskoht on hoonete välisseinad ja helikindlad vaheseinad. Tänu plokkide suurele tihedusele on seina heliisolatsiooninäitajad esmaklassilised.

Arhitekt-disainer Maritsa Lukk Soome elamumessist: „Selle tunneb kohe ära, kui kodu loomisse on kaasatud eksperdid.“

Naantali elamumessil jäi silma mõistlik ruumikasutus. Majad olid ruutmeetritelt pigem väiksemad, aga nii põhjalikult läbimõeldud, et kõik vajalik mahtus ära.

Läbipaistvus on moes – vastupidava laineprofiiliga katuse- ja seinalahendused

RENOLIT ONDEX läbipaistvad katuseplaadid ja seinaplaadid on unikaalsed - materjal ei pragune, on täiesti põlemis- ja löögikindel ning peab vastu isegi ülitugevale rahesajule.

Müürikivid aiakujunduses – praktilised ja efektsed

Müürikivide abil luuakse aias sujuvaid üleminekuid ühelt objektilt teisele, struktureerides nii õueruumi. Kaldega pinnase planeerimisel on müürikivid asendamatud.

Plaanid osta renoveeritud korteri? Ehitusvead annavad märku ajaga!

Kui renoveeritud korteri puhul mõni süsteem on ülekäte lahendatud, näiteks sansõlm, kipub küsitavaid lahendusi esinema ka mujal korteris. 7 aastat on aeg, mil oluliste varjatud puuduste ilmnemisel vastutab müüja!

CAMO LEVER - abimees terrassi paigaldajale

CAMO LEVER sirgendab ja lukustab terrassilauad paigale. CAMO PRO-NB terrassilaudade naeluti peidab kruvid.

6 nõuannet, mis aitavad leida oma unistuste rõdu

Paljude koduostjate soovide nimekirjas on rõdu, millel saaks pere ja sõprade õues olemist nautida.

Kuni 60 m2 palksaun-elumaja ehitamine ja tüüpvead

Palkmaja palgi suuruse ja materjali valimine, palkseinte soojustamine, katuse ehitamine. Palksauna siseviimistlustööd.

Innovaatiline taimekatus ei vaja erilist konstruktsiooni ja sobib igale majale

Green taimekatus ehk murukatus koosneb moodul kastiplaatidest, mida on võimalik paigaldada kuni 45-kraadise kaldega ja iga konstruktsiooniga katusele. Paigaldus on lihtne.

Korter paneelmajas. Milliste probleemidega tuleb arvestada?

Kinnisvara ostueelse kontrolli teenus aitab need nii järelturukorteri kui uusarenduse korteri puhul tuvastada.

Kuidas ja millest ehitada terrassi varikatus?

Terrassi varikatuse ehitamine - nõuanded.

Divero Ehitus: erilahendustega puidust saunamajad, klaaspaviljonid, grillmajad

Divero Ehitus tegeleb puidust väikemajade tootmisega. Valikus on saunamajad, suvemajad, aiamajad (aiapaviljonid, lehtlad, grillmajad, kuurid, garaažid).

Kerise valimine väikesauna: Miks eelistada elektrikerist CORE?

Kummutame müüdi, et elektrikerise leil on terav ja kuiv. Leili kvaliteedi määrab kerisekivide kogus, tüüp ja kuju.

Tahad rohelisemat eluviisi, aga ei tea, kust alustada? Eksperdid annavad nõu

Üks kõige tähtsamaid asju, mida süsiniku jalajälje vähendamiseks teha, on säästa elektrienergiat. Samuti tuleks ostuharjumusi muutma ja võimalusel olemasolevaid esemeid taaskasutada. Rohepööre!

Nõuanded ruumi akustika probleemide lahendamiseks kangastega

Ruumi akustika parandamine. Tüüpviga on see, et ei tehta vahet heli neeldumisel ja heli isoleerimisel. Kajavad ruumid vajavad heli neelavaid materjale.

ALUTHERMO tagasipeegelduv soojustusmaterjal aitab energiat kokku hoida

Aluthermo Quattro ekstraõhuke (10 mm) isolatsioonimaterjal sobid ideaalselt valatava põranda, seina, lae ja katuse soojustustöödeks. U = 0,175w/m2 K. Parim hind Eestis - Metalplast!

Et katus kestaks: 5 ohumärki, mida tähele panna

Katuse tervist mõjutavad talvel ühed ja suvel teised tegurid. Lisaks külmale ja soojale mõjuvad katustele veel päike, tuul, sademed, inimtegevus ja mitmed muudki tegurid.

Bauroc videopodcasti 8-osaline sari: kivimaja ehitamine

Tasub kuulata kui kivimaja ehitamine on teemakorras. Esimese osa teemaks olid päris uue kodu erinevad valikud, teises projekteerimisega ja ehitusloa taotlemisega seotud teemad.

Sauna puitpindade hooldamine: kuidas ja millega õige seda õigesti teha?

Uue sauna ehitamisel on oluline puitpindu kaitsta juba enne esimest kasutamist ning hooldades kasutada õiget pesuvahendit!

Betoonist trepikatteplaadid - libisemiskindel ja vastupidav lahendus!

Kuidas trepimademeplaate paigaldada? Uue trepi ehitus ja olemasoleva trepi renoveerimine. Betoonist trepiplaadi valimine.

Kuidas valida soojaveeboilerit?

Soovitame eelistada kaitstud ehk kinnise küttekehaga soojaveeboilerit, mis on vertikaalselt paigutatav. Veeboileri märgis A++ ei ole kõige olulisem näitaja!

Ahju ja kamina viimistlemine: kuidas ja millega seda teha?

Ahju ja kamina viimistlemiseks sobivad hästi looduslikud savi ja lubja baasil viimistlusmaterjalid. Tadelakt on täiesti kuumakindel ja praktiliselt hooldusvaba.

Valgustuse kavandamine maastikuarhitektuuris

Et valgus täidaks oma eesmärki ja ei tekitaks valgusreostust, tuleb aia valgustamine põhjalikult läbi mõelda ning teha plaan. Valgustemperatuur Kelvin on oluline...

Eramaja renoveerimine: miks on sise- ja välisruum mõistlik tervikuna lahendada?

Renoveerimisprojekt toob enamasti kaasa sisearhitektuurse planeeringu ja tehnovõrkude ümberkorraldamise. Samuti maastikuarhitektuurse projekti muutmise.

Korteri sanitaarremont: tähendus, planeerimine ja maksumus

Korteri sanitaarremont on iluvigade parandus, mis sisaldab seinte ümberviimistlemist, värvimist, tapeetimist, põrandakattematerjali uuendamist, uste vahetust, sanruumi heakorratöid.

Soome elamumess Lohjas 2021: muljed ja uued ideed

Lohja elamumessil on ühtse joonena kõigi eramute fassaadidel kasutatud puitu. Köökide puhul hakkas silma köögitsooni viimine teisele korrusele.

Meist - Teenused - Kontakt
Inkodu.ee (sisekujundus – sisustus - ehitus - aed) - E-post: info @ inkodu.ee
Kõik õigused kaitstud - inkodu.ee ®. Info kasutamine loata ei ole lubatud!
Facebook Linkedin Instagram Google Twitter Youtube