Sisekujunduse, sisustuse, ehituse, aiakujunduse uudised ja ettevõtted

Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

EKSPERDI NÕUANNE
Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

Hooned on üks suurimaid saasteallikaid ja kasvuhooneefekti tekitaja planeedil. Ehitus, sellega seotud töötlev tööstus ja tarneahelad tekitavad ligikaudu 40% CO2 koguheitest. Seda mõistes on paljud valdkonna ettevõtted seadnud oma äritegevuse üheks nurgakiviks kliimamõjude vähendamise, pöörates palju tähelepanu vastutustundlikule ressursside planeerimisele ja keskkonnahoiuga seotud probleemide lahendamisele.

Samas on need küsimused Vene-Ukraina sõja mõjul muutunud veelgi olulisemaks, sundides otsima uusi viise ja lahendusi ning kiiresti reageerima ja kohanema, et tagada ettevõtete jätkusuutlikkus.

Jätkusuutlikkus – kõigis ehitusetappides alates hoone planeerimisest kuni kasutuselevõtuni

Peame teadma, et igal meie tegevusel on teatud mõju keskkonnale, sealhulgas asjadele, mida me alles planeerime. Ka ehituses tuleb hakata jätkusuutlikkusele pikalt mõtlema enne, kui labidas maasse pista. Näiteks on ettenägelik ettevõte juba maa ostmise ajal teinud uuringuid selle kohta, kui juurdepääsetav saab olema antud kohas ühistransport ja igapäevane infrastruktuur.

Järgmine samm on projekteerimine, mille käigus pannakse alus sellele, kui energiasäästlik saab olema hoone ning kui mugav on korteris ja ümbritsevas keskkonnas elamine.

Eluruumi planeerimisel tuleb jälgida, et iga ruutmeeter oleks otstarbekalt kasutusel. Mõnikord tundub 54-ruutmeetrine läbimõeldud planeeringuga korter avaram, kui 80-ruutmeetrine mittefunktsionaalsete tubadega korter, millel on ka oluline mõju ülalpidamiskuludele.

Samuti tuleb projekteerimisel arvestada sellega, kuidas hoone asukohta sobitub ning millist mõju avaldab see keskkonnale ja ümbruskonnale.

Seevastu ehitusjärgus on jätkusuutlikkuse üks olulisemaid aspekte keskkonna- ja tööohutus. „Teatavasti peetakse ehitust maailma üheks ohtlikumaks majandusharuks, sest seal töötavad inimesed kannatavad keskmiselt suurema tõenäosusega erinevates tööõnnetustes või haigestuvad kutsehaigustesse. Tööohutuse mõttes jätkusuutlik olemine tähendab sellise keskkonna ja tingimuste loomist, kus õnnetuste võimalus on minimaalne,“ märkis Agnese Gaile, elamuarendaja Bonava jätkusuutlikkuse juht Baltikumis. Sama kehtib ka keskkonnakaitse kohta.

Ehituse tulemusena ei tohiks kahjustada ei naabermaatükke ega ehitusplatsil kasvavaid kaitsealuseid puid, näiteks maa-aluste tehnovõrkude paigaldamise või ümberehitamisega. Seetõttu tuleb ehitustöid planeerida ja teostada spetsialistide hoolika järelevalve all ning nii, et see mõjutaks võimalikult vähe ümbritsevate hoonete elanikke ja nende rahu. Vastupidavus kajastub ka ehituses kasutatavate materjalide valikus – need peavad olema sertifitseeritud ja usaldusväärselt tootjalt.

Suurim väljakutse on välja arvutada kogumõju keskkonnale

Jätkusuutlikkuse seisukohalt saab kõige täielikuma pildi sellest, kui palju CO2 emissioone hoonete ehitamise tulemusena tekib, viies läbi kõigi protsesside ja ressursside analüüsi. Sealhulgas on vaja ka üksikasjalikku teavet kasutatavate materjalide kliimamõjude kohta tootmisprotsessis.

Teine trend, mida mõnikord võib täheldada, on nn rohepesu ehk olukord, kus turuosalised positsioneerivad oma tooteid ja tegevust liigselt üliroheliseks ja jätkusuutlikuks, ilma et oleks mingit tegelikku õigustust. Ehitustööstuses on aga teatud viise oma jätkusuutlikkuse tõestamiseks, näiteks vastava sertifitseerimise läbiviimisega.

Kui rääkida energiatõhususest, mis peegeldab otseselt hoonete jätkusuutlikkust, siis regulatsioon ütleb, et 2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone ehk liginullenergia hoone. Sealjuures tuleb tähele panna, et liginullenergiahoone nõuetele vastamiseks peab hoonele olema paigaldatud lokaalne taastuvenergiasüsteem. Ilma lokaalset taastuvenergiat arvesse võtmata peavad kõik hooned vastama madalenergiahoone nõuetele ehk B-klassile. Oluliselt rekonstrueeritavad hooned aga peavad saavutama C-klassi.

Kõik valdkonnad ja lahendused pole aga määrustes detailsed ning seetõttu saab hoonetele lisada alternatiivseid energiatootmistehnoloogiaid. Samuti ei vähenda haljastamine, haljastatud katused, fassaadid ja rõdud mitte ainult CO2 heitkoguste kogumahtu ega paranda õhukvaliteeti, vaid annavad kliimamuutuste tõttu keskmise õhutemperatuuri tõustes hoonetele varju. Hetkel ei tasuks mõelda ainult sellele, kuidas hoida külmal perioodil hoones maksimaalset soojushulka, vaid ka sellele, kuidas vältida hoone ülekuumenemist suvel. Soojusisolatsioon on oluline nii seest kui väljast.

Kui kallis on olla jätkusuutlik ja kas tarbija on nõus selle eest maksma?

Jätkusuutlikkuse üheks suurimaks vaenlaseks on hetkel vaieldamatult geopoliitilistest protsessidest tingitud hinnatõus, mis mõjutab tuntavalt ehitusvaldkonda, mille tulemusena on kallinenud ka eluase. Lisaks on see eredalt valgustanud veel üht probleemi – lõhe kvaliteedi ja ülalpidamiskulude vahel uute ja vanade korterite segmendis.

Kulude kasvades tekib küsimus, kas on mõistlik tasuda kõrgeid kommunaalmakseid eluaseme eest nõukogude ajal ehitatud, soojustamata hoones, mis nõuab küttesüsteemi vahetust või olulist parendamist, sageli ka kapitaalremonti.

Hoone energiatõhusus on oluline elumugavuse parandaja. Sellise hoone roll tänapäeval muutub üha määravamaks nii elumugavuse parandamisel kui ka rahaliste vahendite säästmisel.

Nõukogudeaegses majas elades tasub kaaluda, kas ja milliseid tegevusi saab ette võtta energiatõhususe näitajate parandamiseks. Kui energiahinnad jäävad kõrgeks, võib uus korter osutuda pikemas perspektiivis ratsionaalsemaks ja targemaks valikuks, sest tuleb arvestada, et laenumakse ei ole igavene, vaid kaasnevad suhteliselt madalad ülalpidamiskulud uute hoonete kõrge energiatõhususe tõttu. Lisaks ei nõua uues projektis eluase pikka aega olulisi täiendavaid kapitaliinvesteeringuid kinnisvara parendamisse.

Jätkates sellest, kui kulukas on olla jätkusuutlik, siis mõnel juhul pole tegemist rahamahukate lahendustega. Näiteks kümme aastat tagasi oli LED-lampide hind võrreldamatult kõrgem kui täna ning sama võib öelda iga uuendusliku tehnoloogia kohta.

Esialgu maksavad need kõik palju, aga arenevad väga kiiresti ja nii kui masstootmisse lähevad, muutuvad ka hinnad soodsamaks. Seetõttu ei maksa säästvate lahenduste kasutamine alati rohkem. Lisaks tuleb mõelda jätkusuutlikkusele pikemas perspektiivis: kui ostame vähem jätkusuutliku lahenduse, võime ostuhetkel vähem maksta, kuid pikas perspektiivis on hooldus ja energiatarbimine palju kallim.

Jätkusuutlikkuse algatused kui parendusvajaduse vahend

Nagu näitab Bonava kogemus, on ehitus- ja muude sektorite ettevõtetel piisavalt võimalusi oma jätkusuutlikkuse ja kliimamõjude poliitika väljatöötamiseks ja täiustamiseks. Erinevad ühinemisalgatused on selles osas suureks abiks. Üheks selliseks algatuseks on Science Based Targets, mis aitab ettevõtetel seada jätkusuutlikkuse eesmärke ja tagada, et kliimamõjude mõõtmiseks kasutatavad meetodid on teaduslikult põhjendatud. Läbi selliste algatuste pakutavate meetodite saab valgustada ka valdkondi, mida tuleks riiklikul tasandil parandada.

Mõnikord sunnivad globaalsed sündmused ettevõtteid tegutsema, kohanema ja kiiresti reageerima, et püsida oma tegevuses jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline. Venemaa invasioon Ukrainasse ning sellest tulenevad tagajärjed ja sanktsioonid tõid ühelt poolt kaasa muidugi drastilisi ja olulisi muudatusi tarneahelates ja energiaressursside maksumuses, kuid teisalt aitas see kaasa ette nähtud muudatuste kiiremale elluviimisele.

Euroopa on rohelisel kursil – toimub kiirem üleminek rohelisemate energiaressursside tootmisele ja kasutamisele ning vastutustundlikumate tarneahelate ülesehitamine. Jätkusuutlikkuse algatused võivad mõnikord tunduda lühikeses perspektiivis majanduslikult kahjumlikud, kuid jätkusuutlikkus seisneb selles, kui kaua suudame ikka ja jälle tegutseda samamoodi nagu praegu, jätmata tulevastele põlvkondadele ja meie planeedile püsivaid tagajärgi.

---------
Bonava on Euroopa juhtiv elamuarendaja, kelle eesmärk on luua õnnelikke naabruskondi paljudele inimestele. Bonava on esimene elamuarendaja Euroopas, kelle kliimaeesmärgid on saanud Science Based Targetsi (SBTi) heakskiidu. Ettevõtte 2100 töötajat ehitavad kodusid Saksamaal, Rootsis, Soomes, Norras, Peterburis, Eestis, Lätis ja Leedus. Grupi müügitulu oli 2021. aastal ligikaudu 1,5 miljardit eurot. Bonava aktsiad ja roheline võlakiri on noteeritud Nasdaqi Stockholmi börsil.

A: J. Bau
Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

 

Logo - Bonava Eesti OÜ uusarendused Tallinnas ja lähiümbruses
Toompuiestee 35, 10133 Tallinn, Harjumaa
+372 627 4855

Bonava on esimene elamuarendaja Euroopas, kelle kliimaeesmärgid on saanud Science Based Targetsi (SBTi) heakskiidu.

Milline jahutus- ja küttesüsteem tagab kontoripinnal olulise energiasäästu?

Maaküttelahendusena on kasutusel vertikaalsed suletud energiapuurkaevud vundamendi põhja all. Selliseid auke lubatakse puurida ka tiheasustusega aladele.

Päikesepaneelide paigaldamine katusele

Käesolev artikkel keskendub lamekatusele. Lamekatusele saab päiksepaneele paigaldada sisuliselt kogu katuse pinnale.

Gaasikatla väljavahetamine ja hübriidlahenduste võimalused

Gaasikatla väljavahetamine, täpsemalt hüübriid küttelahenduse loomine õhk-vesi soojuspumba lisamisega, maksab 200 m² eramaja puhul ca 8000 €.

Tenax Panel avas Dobeles uue sandwich-paneelide tootmisüksuse

Põhjamaade üks suurimaid ehituspaneelide tootjaid ja Läti üks suurimaid ehitusmaterjalide eksportijaid Tenax Panel avas neljapäeval Lätis Dobeles uue sandwich-paneelide tootmisüksuse.

Uus lamekatuse standard toob kaasa rangemad nõuded

Uus lamekatuste standard esitab senisest selgemad nõuded aurutõkkele ja soojustusele ning käsitleb põhjalikult bituumen-, plast- ja kummirullmaterjalist katuseid, samuti vedelplastikust, pööratud, käidavaid, liiklusega koormatud ning haljas- ehk rohekatuseid.

Biopuhastid: tõhus ja loodussõbralik viis reovee puhastamiseks ja ärajuhtimiseks

Kodusesse majapidamisse täisautomaatse biopuhtiku paigaldamine ja tulemused. Köögikraani all on 62 L vedeliku mahuti, mis töötab 24/7. veekulu ca 6-7 m3 kuus. Süsteemi maksumus kokku ca 850 € + km.

Kiltkivist katuse-, fassaadi- ja müürikattekivid

Juba aastasadu on kiltkivi kui looduslik materjal olnud kasutusel kogu maailmas. Kiltkivist katusekivid ja fassaadikivid on arhitektuuri lahutamatuks osaks nii renoveerimisel kui uue ehitamisel.

Vana kasekilpidest puitparketti tasub renoveerida

Amello juhi Rauno Ollema sõnul peaks vanast ja väärikast kasekilpidest parketist loobuma alles siis, kui see tõesti liiga kulunud või katki on.

Turule jõudsid uued madala keskkonnamõjuga ehitusplokid

bauroc GREEN on uus toode bauroci nomenklatuuris, mille GWP on ainult 50 kg CO₂e/m³.

Palkmaja maakivist vundamenti ei tohi uue betoonpõrandaga kokku valada

Kogenud palkmajade renoveerija Aigar Zahkna sõnul on vana palkmaja vundamendi renoveerimisel üks levinumaid probleeme maakivist vundamendi kokku valamine uue betoonpõrandaga. Seda ei tohi teha.

Päikesekaitsekile ja nutikile – tõhus kaitse liigse kuumuse eest ja privaatsuse tagamiseks

Nutikile materjali hind on 170-180 €/m² ja paigaldus väiksemal objektil 35 €/h. Päikesekaitsekilede paigaldus maksab ca 30-35 €/m² materjali kohta (isekleepuv kile 90 €/m² kohta) + paigaldus umbes 30 €/m² kohta, sõltuvalt objektist.

Kipsivalu – asendamatu vahelaele põrandakütte paigaldamisel ja põranda tasandamiseks

Välimuselt sarnaneb kipsivalu põranda tulemus betoonpõrandaga. Kipsivalus on sideaineks kips, betoonis tsement. Ideaalne vahelagedele põrandakütte paigaldamisel.

Citadele uuring: kolmandik inimestest ei saa endale tänavu koduremonti lubada

Pikalt kestnud kõrge inflatsioon ja ebakindel aeg majanduses on selgelt pausile pannud paljude inimeste ehitus- ja remondiplaanid.

Mida silmas pidada kevadiste betoonitööde puhul?

Oluline on olla valvas ja võtta kasutusele ennetavaid meetmeid, et vältida värskelt valatud betoonisegu külmakahjustusi.

Eksperdid: elektriautode laadija rajamise kohustus ootab ka vanemaid hooneid

Elektriautode kasutamise soodustamiseks näeb seadus ette kohustuse paigaldada teatud hoonete juurde autode laadimiseks vajalik taristu.

Ekspert selgitab: kuidas tunda ära läbimõeldud planeeringuga kodu

Bonava arhitekt Erko Leo selgitab, kuidas ära tunda hästi läbimõeldud planeeringuga kodu.

Kindlustusabi - hädavajalik kodukindlustuse kahjujuhtumite hindamiseks

Remondifirma.ee pakub kindlustusabi teenust. Kliendi jaoks tähendab see kogu asjaajamise korraldamist alates kahjude hindamisest ja kindlustusfirmaga suhtlemisest kuni kahjude likvideerimiseni välja.

Eluhoone korras elektrisüsteem aitab ära hoida tõsiseid õnnetusi

Enamikku elektrist tingitud tulekahjudest saab ära hoida hoone elektripaigaldist õigeaegselt hooldades ja vajadusel uuendades.

Turvalisus on tehtud lihtsaks

Yale-i nutika koduturvalisuse ökosüsteemiga saate alustada ühest tootest ning liita sinna hiljem vajaduse korral juurde teisigi. Kõik seadmed on hallatavad ühes tasuta rakenduses.

Bonava müügijuht Lauri Laanoja: uute korterite turu nõudlust veab noorte perede soov parendada elamistingimusi

Aiandi 14 aadressile valmivad kaasaegse planeeringuga 1-4-toalised kodud, mis on suuruses 28,4-112,3 m2, neist suurimad läbi kahe korruse paiknevad katusekorterid.

UV-C õhupuhastusseade muudab siseruumi õhu viirustevabaks

Bakterite ja viiruste hävitamiseks siseruumides on suurepärane lahendus ultraviolett ehk UV-C õhupuhastusseadmed (UV-C lambid). Koduseade 20 m² põrandapinnaga ja lae kõrgusega 2,5 m ruumi maksab 350-500€.

SFA minipumpla võimaldab wc-poti paigaldust ilma kanalisatsioonita kohta

SFA minipumpla võimaldab wc-poti paigaldust ilma kanalisatsioonita kohta.

Rahvusvaheline veepäev kutsub vett säästma

Puhas vesi on olemas üle 90% Eesti elanikest ja oleme ühisveevärgist pärineva vee tarbimise osas ühe elaniku kohta Euroopa riikide hulgas üks säästlikumaid.

"Mitte minu tagahoovis" mentaliteet pärsib innovatsiooni

Eesti ehitussektor on tuntud oma konservatiivse lähenemise poolest uutele ideedele, tehnoloogiatele ja sektori üldisele arengule.

Isiklikust elektriauto laadimispunktist kortermajas on saamas uus normaalsus

Enefit ja Arco Vara pakuvad elektriauto omanikele võimalust oma isiklikul parkimiskohal Enefit Volti laadimisteenust kasutada.

Ruduse innovatsioon ja disain 2024: Opus müürisüsteem ja Lumo-Kartano tänavakivid

Opus müürisüsteem on nutikuse meistriteos, muutes müüri ehitamise lihtsamaks kui kunagi varem - peaaegu nagu mängides täiskasvanute LEGO-klotsidega. Lomo-Kartano sillutuskivide vuukides saab aga kasvatada erinevaid taimi.

Bonava alustab Pikaliiva Kaarmaja II etapi ehitusega

Tegemist on neljast majast koosneva hoone viimase etapiga. Pikaliiva Kaarmaja kaks viimast hoonet valmivad 2024. aasta lõpuks.

Arco Vara alustab Kodulahe kvartalis eelviimase etapi väljaarendamist

Tallinna linn andis heakskiidu Merimetsa asumis Stroomi ranna lähistel asuvale Soodi 6 kinnistu detailplaneeringule, kuhu terviklike piirkondade arendaja Arco Vara rajab kolm uudse välisilmega kortermaja

Merko käivitas Eesti Rahva Muuseumi lähistel Erminurme elukvartali viienda etapi ehituse

Tartu linna ja valla piiril asuv Erminurme on hubane elukvartal, milles on tänaseks valminud üheksa kahe- kuni kolmekorruselist korterelamut.

Eriti soodsa hinnaga ROCLITE 200 ehitusplokid uuesti saadaval!

Bauroc toob sel hooajal uuesti turule eriti soodsa hinnaga ROCLITE ehitusplokid. ROCLITE 200 on klassikaline 200mm kergplokk, mis on mõeldud nii välis- kui siseseinte, nii kandvate kui mittekandvate seinte ehitamiseks.

Läbipaistvus on moes – vastupidava laineprofiiliga katuse- ja seinalahendused

RENOLIT ONDEX läbipaistvad katuseplaadid ja seinaplaadid on unikaalsed - materjal ei pragune, on täiesti põlemis- ja löögikindel ning peab vastu isegi ülitugevale rahesajule.

YIT uus maaküttega kortermaja lubab soodsamaid küttekulusid

Esimene maaküttega kortermaja valmib 2024. aasta augustis Keilas, Nurme tänaval, kus on müügile tulnud 18 1–4-toalist korterit.

Eksperiment: mida lapsed mänguväljakutel päriselt kasutavad

Selgus, et köitvaimad mänguväljakud on need, mis pakuvad võimalusi ühisteks tegevusteks ja mängudeks sõprade või vanematega ning kus on mõeldud ka täiskasvanute peale.

Eesti projekteerimise tulevik: vabakutselisena edu saavutamine

Eesti projekteerimise sektoris on märgata olulist trendi: üha enam projekteerijaid otsib paindlikumat ja rahuldust pakkuvamat tööviisi, pöördudes vabakutselise töö poole.

Pottsepa nõuanded ahju või kamina valimiseks ja õigeks kütmiseks

Ahju ehitus algab kolde tüübi valikust. Kõige efektiivsem ja keskkonnasäästlikum kolde tüüp hetkel tavakasutaja jaoks on pilukolle.

Merko alustab Rae vallas uue elukvartali ehitust

Merko Ehitus kontsernis kinnisvara arendamisega tegelev Merko Kodud alustab Jüri alevikus Õielehe elukvartali ehitust.

Ladu6 pakub kvaliteetset puidu immutusteenust

Puidu immutusteenuse hind sõltub töödeldava puidu kogusest, kuid keskmiselt on see umbes 7,50 €/m2 töötlemise eest, lisaks väljakutsumise tasud (0,40 €/km).

Vastutuskindlustuse suurus peaks kasvama iga korrusega

Olgu tegemist veeõnnetuse, tulekahju või tormituules kukkuvate puudega, vastutuskindlustuse juhtumid on enamasti seotud kahju põhjustamisega naabrile.

Tarnekriisis alanud Arco Vara arendus sai valmis kvartali jagu enne tähtaega

Elukondliku kinnisvara arendaja Arco Vara ehituse peatöövõtuga tegelev tütarettevõtte Arco Tarc lõpetas Kodulahe kvartali Rannakalda arenduse projekti vaatamata muutlikule turuolukorrale ennetähtaegselt.

Uued Eesti katusestandardid

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit tegeleb oma eriala standardite väljatöötamisega. Oleme Koostöös Eesti Standardikeskusega on nad loonud enamikele katusematerjalidele ja -tüüpidele 7 katuseehituse standardit.

Vana rooma arhitektuur: rikka ajalooga linn

Rooma arhitektid ja insenerid olid tuntud oma uuenduslikkuse poolest, eriti seoses ehitusmaterjalide ja -tehnikatega. Nende panus arhitektuuri on hindamatu!

2023. aasta arhitektuuripreemiate laureaadid

Reedel, 8. detsembril jagati Lillepaviljonis pidulikul auhinnatseremoonial aasta arhitektuuripreemiaid ja tunnustati parimaid arhitektuuritegusid ja -tegijaid.

Miks valida vaheseinte ehitamiseks just bauroc element?

Bauroc ELEMENT vaheseinaplaadid on võrreldes alternatiivsete plokkidega oluliselt suuremate mõõtmetega, mis tagab märkimisväärselt kiirema seina ladumise ja kulu on vaid 4,17 tk/m².

Kivikatused pakuvad püsivat ilu ja suurepärast vastupidavust

Traditsiooniliselt kaetakse viilkatused keraamiliste kivide ja kiltkiviga, kuid nüüdseks on lisandunud ka betoonist ja kiudtsemendist katusekivid.

Kodu remondieelne kontroll - koostame remonditööde nimistu ja eelarve

Planeerid kodus remonditöid? Siis sattusid lugema just õiget artiklit! Ehituskaitse Büroo pakub uue teenusena kodu remondieelset kontrolli.

Merko Lahekalda kvartalis algas uute korterite müük

Merko jätkab Kadrioru ja Pirita vahel Maarjamäe looduskaunil kõrgendikul Lahekalda elukvartali ehitamist. Järgmisena valmib Paekalda 21 eluhoone, mille 54 korterit on nüüd müügis.

Mikrotsement – innovatsioon kaasaegses ehituses

Mikrotsementi saab kasutada nii uute hoonete ehitamisel kui ka renoveerimisel, nii märgades kui ka kuivades ruumides.

Videolugu: Kaunis katusekorter Rocca Towersi hoones

Valmis Palazzo Interiorsi mitmeaastane sisekujundusprojekt- luksuslik katusekorter Rocca Toweri kvartali kõrghoones.

Dekoratiivne ja vastupidav: lubi marmoriino ahju ja kamina viimistluses

Lubi marmoriino suurepärane taluvus nii kõrge temperatuuri kui ka niiskuse suhtes teeb selle ideaalse lahenduse just kaminate, ahjude, soemüüride ja korstnajalgade viimistluseks.

5 ideed nutikaks renoveerimiseks

Avatud planeering on kodu renoveerimisel ja disainimisel üks tõhusamaid ja populaarsemaid lähenemisviise.

Bonaval valmis Haaberstis Järveotsa Kodude arendus

Astangul on valmis saanud Bonava Järveotsa Kodude arenduse viimane etapp. Kokku ehitati nelja aasta jooksul piirkonda viis uut energiatõhusat B-energiaklassi kortermaja 184 korteriga.

Välisvoodrilaud jääb, vaid trendid muutuvad ajas!

Lisaks naturaalsele kuusepuidule on head ja Eesti kliimas end väga hästi tõestanud ka termotöödeldud puidust välisvoodrilauad.

E-sisustus ehitab eksootilisest puidust terrasse, mis kestavad aastakümneid

Eksootilisest puidust kvaliteetterrass - IPE. Vaata galeriid valminud terrassidest.

Päikesepaneelide isepuhastussüsteem tagab suurema tootluse

Nano vahenditega töödeldud päikesepaneelid pinnale ei kinnitu mustuseosakesed enam nii tugevalt ja suuremate vihmasadude korral puhastuvad praktiliselt ise, toimib päikesepaneelide isepuhastussüsteem.

Ehitisregistri arendus tõotab lubade kiiremat menetlust

Wenture ja Finestmedia asuvad ellu viima ehitisregistri järgmist arendusetappi, mille tulemusena muutub ehitus- ja kasutuslubade menetlemine senisest märkimisväärselt kiiremaks.

Uus-Veerennis alustas tööd uuenduslik lasteaed

Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaia majas on neli hoiurühma pere pisematele ja viis lasteaiarühma.

Innovatsioon suitsusauna ehituses. Hoiame traditsioonid au sees!

Innovatsiooniks suitsusaunade ehituses saab pidada väljast kütmise võimalust ja puhkemaja lahendust koos saunaga.

Puitkäsitöö firmakingitusena: tooted, kus kokku saavad naturaalne ilu ja kasutusmugavus

Puitkäsitöö firmakingitusena sobib nii neile, kes väärtustavad traditsioone, kui ka sellele, kes hindab kaasaegsemat elustiili.

Bonava ehitab Uus-Mustamäele 44 uut korterit

Bonava Eesti alustas Uus-Mustamäe elurajoonis aadressile Aiandi 14 valmiva 44 korteriga B-energiaklassi maja ehitust.

Tudengikorteri sisustamise säästunipid

Ära möbleeri üle. Kõige kindlam viis näidata väikest ruumi veel väiksema, kitsama ja pimedamana, on kuhjata see asjadest üle. Mida vähem on asju, seda parem.

2023. aasta Soome elamumess Loviisas

Sel aastal toimub elamumess Helsingi lähedal Loviisas 07.07 - 06.08.2023. Uude mereäärsesse linna elamurajooni rajatakse kaasaegsed väikeelamud, ridaelamud, korterelamu ja ujuvelamute kvartal.

Mis on seina sees? Ekspert selgitab

Kas oled kunagi naela seina lüües mõelnud, et mis seal teisel pool on ja ega puurides äkki mõnd olulist kommunikatsiooni ei taba?

Pelletiküte: mugavuse ja hinna suhe on liiga hea, et seda mitte kaaluda

Pelletikeskuse eesmärk on pakkuda optimaalset küttesüsteemi, mis suudaks pelletites peituvast energiast võimalikult palju ning võimalikult väikese vaevaga kätte saada.

Meist - Teenused - Kontakt
Inkodu.ee (sisekujundus – sisustus - ehitus - aed) - E-post: info @ inkodu.ee
Kõik õigused kaitstud - inkodu.ee ®. Info kasutamine loata ei ole lubatud!
Facebook Linkedin Instagram Google Twitter Youtube