Sisekujunduse, sisustuse, ehituse, aiakujunduse uudised ja ettevõtted

Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

EKSPERDI NÕUANNE
Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

Hooned on üks suurimaid saasteallikaid ja kasvuhooneefekti tekitaja planeedil. Ehitus, sellega seotud töötlev tööstus ja tarneahelad tekitavad ligikaudu 40% CO2 koguheitest. Seda mõistes on paljud valdkonna ettevõtted seadnud oma äritegevuse üheks nurgakiviks kliimamõjude vähendamise, pöörates palju tähelepanu vastutustundlikule ressursside planeerimisele ja keskkonnahoiuga seotud probleemide lahendamisele.

Samas on need küsimused Vene-Ukraina sõja mõjul muutunud veelgi olulisemaks, sundides otsima uusi viise ja lahendusi ning kiiresti reageerima ja kohanema, et tagada ettevõtete jätkusuutlikkus.

Jätkusuutlikkus – kõigis ehitusetappides alates hoone planeerimisest kuni kasutuselevõtuni

Peame teadma, et igal meie tegevusel on teatud mõju keskkonnale, sealhulgas asjadele, mida me alles planeerime. Ka ehituses tuleb hakata jätkusuutlikkusele pikalt mõtlema enne, kui labidas maasse pista. Näiteks on ettenägelik ettevõte juba maa ostmise ajal teinud uuringuid selle kohta, kui juurdepääsetav saab olema antud kohas ühistransport ja igapäevane infrastruktuur.

Järgmine samm on projekteerimine, mille käigus pannakse alus sellele, kui energiasäästlik saab olema hoone ning kui mugav on korteris ja ümbritsevas keskkonnas elamine.

Eluruumi planeerimisel tuleb jälgida, et iga ruutmeeter oleks otstarbekalt kasutusel. Mõnikord tundub 54-ruutmeetrine läbimõeldud planeeringuga korter avaram, kui 80-ruutmeetrine mittefunktsionaalsete tubadega korter, millel on ka oluline mõju ülalpidamiskuludele.

Samuti tuleb projekteerimisel arvestada sellega, kuidas hoone asukohta sobitub ning millist mõju avaldab see keskkonnale ja ümbruskonnale.

Seevastu ehitusjärgus on jätkusuutlikkuse üks olulisemaid aspekte keskkonna- ja tööohutus. „Teatavasti peetakse ehitust maailma üheks ohtlikumaks majandusharuks, sest seal töötavad inimesed kannatavad keskmiselt suurema tõenäosusega erinevates tööõnnetustes või haigestuvad kutsehaigustesse. Tööohutuse mõttes jätkusuutlik olemine tähendab sellise keskkonna ja tingimuste loomist, kus õnnetuste võimalus on minimaalne,“ märkis Agnese Gaile, elamuarendaja Bonava jätkusuutlikkuse juht Baltikumis. Sama kehtib ka keskkonnakaitse kohta.

Ehituse tulemusena ei tohiks kahjustada ei naabermaatükke ega ehitusplatsil kasvavaid kaitsealuseid puid, näiteks maa-aluste tehnovõrkude paigaldamise või ümberehitamisega. Seetõttu tuleb ehitustöid planeerida ja teostada spetsialistide hoolika järelevalve all ning nii, et see mõjutaks võimalikult vähe ümbritsevate hoonete elanikke ja nende rahu. Vastupidavus kajastub ka ehituses kasutatavate materjalide valikus – need peavad olema sertifitseeritud ja usaldusväärselt tootjalt.

Suurim väljakutse on välja arvutada kogumõju keskkonnale

Jätkusuutlikkuse seisukohalt saab kõige täielikuma pildi sellest, kui palju CO2 emissioone hoonete ehitamise tulemusena tekib, viies läbi kõigi protsesside ja ressursside analüüsi. Sealhulgas on vaja ka üksikasjalikku teavet kasutatavate materjalide kliimamõjude kohta tootmisprotsessis.

Teine trend, mida mõnikord võib täheldada, on nn rohepesu ehk olukord, kus turuosalised positsioneerivad oma tooteid ja tegevust liigselt üliroheliseks ja jätkusuutlikuks, ilma et oleks mingit tegelikku õigustust. Ehitustööstuses on aga teatud viise oma jätkusuutlikkuse tõestamiseks, näiteks vastava sertifitseerimise läbiviimisega.

Kui rääkida energiatõhususest, mis peegeldab otseselt hoonete jätkusuutlikkust, siis regulatsioon ütleb, et 2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone ehk liginullenergia hoone. Sealjuures tuleb tähele panna, et liginullenergiahoone nõuetele vastamiseks peab hoonele olema paigaldatud lokaalne taastuvenergiasüsteem. Ilma lokaalset taastuvenergiat arvesse võtmata peavad kõik hooned vastama madalenergiahoone nõuetele ehk B-klassile. Oluliselt rekonstrueeritavad hooned aga peavad saavutama C-klassi.

Kõik valdkonnad ja lahendused pole aga määrustes detailsed ning seetõttu saab hoonetele lisada alternatiivseid energiatootmistehnoloogiaid. Samuti ei vähenda haljastamine, haljastatud katused, fassaadid ja rõdud mitte ainult CO2 heitkoguste kogumahtu ega paranda õhukvaliteeti, vaid annavad kliimamuutuste tõttu keskmise õhutemperatuuri tõustes hoonetele varju. Hetkel ei tasuks mõelda ainult sellele, kuidas hoida külmal perioodil hoones maksimaalset soojushulka, vaid ka sellele, kuidas vältida hoone ülekuumenemist suvel. Soojusisolatsioon on oluline nii seest kui väljast.

Kui kallis on olla jätkusuutlik ja kas tarbija on nõus selle eest maksma?

Jätkusuutlikkuse üheks suurimaks vaenlaseks on hetkel vaieldamatult geopoliitilistest protsessidest tingitud hinnatõus, mis mõjutab tuntavalt ehitusvaldkonda, mille tulemusena on kallinenud ka eluase. Lisaks on see eredalt valgustanud veel üht probleemi – lõhe kvaliteedi ja ülalpidamiskulude vahel uute ja vanade korterite segmendis.

Kulude kasvades tekib küsimus, kas on mõistlik tasuda kõrgeid kommunaalmakseid eluaseme eest nõukogude ajal ehitatud, soojustamata hoones, mis nõuab küttesüsteemi vahetust või olulist parendamist, sageli ka kapitaalremonti.

Hoone energiatõhusus on oluline elumugavuse parandaja. Sellise hoone roll tänapäeval muutub üha määravamaks nii elumugavuse parandamisel kui ka rahaliste vahendite säästmisel.

Nõukogudeaegses majas elades tasub kaaluda, kas ja milliseid tegevusi saab ette võtta energiatõhususe näitajate parandamiseks. Kui energiahinnad jäävad kõrgeks, võib uus korter osutuda pikemas perspektiivis ratsionaalsemaks ja targemaks valikuks, sest tuleb arvestada, et laenumakse ei ole igavene, vaid kaasnevad suhteliselt madalad ülalpidamiskulud uute hoonete kõrge energiatõhususe tõttu. Lisaks ei nõua uues projektis eluase pikka aega olulisi täiendavaid kapitaliinvesteeringuid kinnisvara parendamisse.

Jätkates sellest, kui kulukas on olla jätkusuutlik, siis mõnel juhul pole tegemist rahamahukate lahendustega. Näiteks kümme aastat tagasi oli LED-lampide hind võrreldamatult kõrgem kui täna ning sama võib öelda iga uuendusliku tehnoloogia kohta.

Esialgu maksavad need kõik palju, aga arenevad väga kiiresti ja nii kui masstootmisse lähevad, muutuvad ka hinnad soodsamaks. Seetõttu ei maksa säästvate lahenduste kasutamine alati rohkem. Lisaks tuleb mõelda jätkusuutlikkusele pikemas perspektiivis: kui ostame vähem jätkusuutliku lahenduse, võime ostuhetkel vähem maksta, kuid pikas perspektiivis on hooldus ja energiatarbimine palju kallim.

Jätkusuutlikkuse algatused kui parendusvajaduse vahend

Nagu näitab Bonava kogemus, on ehitus- ja muude sektorite ettevõtetel piisavalt võimalusi oma jätkusuutlikkuse ja kliimamõjude poliitika väljatöötamiseks ja täiustamiseks. Erinevad ühinemisalgatused on selles osas suureks abiks. Üheks selliseks algatuseks on Science Based Targets, mis aitab ettevõtetel seada jätkusuutlikkuse eesmärke ja tagada, et kliimamõjude mõõtmiseks kasutatavad meetodid on teaduslikult põhjendatud. Läbi selliste algatuste pakutavate meetodite saab valgustada ka valdkondi, mida tuleks riiklikul tasandil parandada.

Mõnikord sunnivad globaalsed sündmused ettevõtteid tegutsema, kohanema ja kiiresti reageerima, et püsida oma tegevuses jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline. Venemaa invasioon Ukrainasse ning sellest tulenevad tagajärjed ja sanktsioonid tõid ühelt poolt kaasa muidugi drastilisi ja olulisi muudatusi tarneahelates ja energiaressursside maksumuses, kuid teisalt aitas see kaasa ette nähtud muudatuste kiiremale elluviimisele.

Euroopa on rohelisel kursil – toimub kiirem üleminek rohelisemate energiaressursside tootmisele ja kasutamisele ning vastutustundlikumate tarneahelate ülesehitamine. Jätkusuutlikkuse algatused võivad mõnikord tunduda lühikeses perspektiivis majanduslikult kahjumlikud, kuid jätkusuutlikkus seisneb selles, kui kaua suudame ikka ja jälle tegutseda samamoodi nagu praegu, jätmata tulevastele põlvkondadele ja meie planeedile püsivaid tagajärgi.

---------
Bonava on Euroopa juhtiv elamuarendaja, kelle eesmärk on luua õnnelikke naabruskondi paljudele inimestele. Bonava on esimene elamuarendaja Euroopas, kelle kliimaeesmärgid on saanud Science Based Targetsi (SBTi) heakskiidu. Ettevõtte 2100 töötajat ehitavad kodusid Saksamaal, Rootsis, Soomes, Norras, Peterburis, Eestis, Lätis ja Leedus. Grupi müügitulu oli 2021. aastal ligikaudu 1,5 miljardit eurot. Bonava aktsiad ja roheline võlakiri on noteeritud Nasdaqi Stockholmi börsil.

A: J. Bau
Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

 

Logo - Bonava Eesti OÜ uusarendused Tallinnas ja lähiümbruses
Toompuiestee 35, 10133 Tallinn, Harjumaa
+372 627 4855

Bonava on esimene elamuarendaja Euroopas, kelle kliimaeesmärgid on saanud Science Based Targetsi (SBTi) heakskiidu.

Milline jahutus- ja küttesüsteem tagab kontoripinnal olulise energiasäästu?

Maaküttelahendusena on kasutusel vertikaalsed suletud energiapuurkaevud vundamendi põhja all. Selliseid auke lubatakse puurida ka tiheasustusega aladele.

Päikesepaneelide paigaldamine katusele

Käesolev artikkel keskendub lamekatusele. Lamekatusele saab päiksepaneele paigaldada sisuliselt kogu katuse pinnale.

Gaasikatla väljavahetamine ja hübriidlahenduste võimalused

Gaasikatla väljavahetamine, täpsemalt hüübriid küttelahenduse loomine õhk-vesi soojuspumba lisamisega, maksab 200 m² eramaja puhul ca 8000 €.

Eriti soodsa hinnaga ROCLITE 200 ehitusplokid uuesti saadaval!

Bauroc toob sel hooajal uuesti turule eriti soodsa hinnaga ROCLITE ehitusplokid. ROCLITE 200 on klassikaline 200mm kergplokk, mis on mõeldud nii välis- kui siseseinte, nii kandvate kui mittekandvate seinte ehitamiseks.

Läbipaistvus on moes – vastupidava laineprofiiliga katuse- ja seinalahendused

RENOLIT ONDEX läbipaistvad katuseplaadid ja seinaplaadid on unikaalsed - materjal ei pragune, on täiesti põlemis- ja löögikindel ning peab vastu isegi ülitugevale rahesajule.

YIT uus maaküttega kortermaja lubab soodsamaid küttekulusid

Esimene maaküttega kortermaja valmib 2024. aasta augustis Keilas, Nurme tänaval, kus on müügile tulnud 18 1–4-toalist korterit.

Eksperiment: mida lapsed mänguväljakutel päriselt kasutavad

Selgus, et köitvaimad mänguväljakud on need, mis pakuvad võimalusi ühisteks tegevusteks ja mängudeks sõprade või vanematega ning kus on mõeldud ka täiskasvanute peale.

Eesti projekteerimise tulevik: vabakutselisena edu saavutamine

Eesti projekteerimise sektoris on märgata olulist trendi: üha enam projekteerijaid otsib paindlikumat ja rahuldust pakkuvamat tööviisi, pöördudes vabakutselise töö poole.

Arco Vara aastakasum kujunes oodatust oluliselt kõrgemaks

Eriti tulemuslik oli Arco Vara jaoks just eelmise aasta viimane kvartal, kus arendaja tütarettevõttel Arco Tarcil õnnestus ennetähtaegselt lõpetada oma esimene objekt, Kodulahe kvartali Rannakalda etapp.

Pottsepa nõuanded ahju või kamina valimiseks ja õigeks kütmiseks

Ahju ehitus algab kolde tüübi valikust. Kõige efektiivsem ja keskkonnasäästlikum kolde tüüp hetkel tavakasutaja jaoks on pilukolle.

Merko alustab Rae vallas uue elukvartali ehitust

Merko Ehitus kontsernis kinnisvara arendamisega tegelev Merko Kodud alustab Jüri alevikus Õielehe elukvartali ehitust.

Ladu6 pakub kvaliteetset puidu immutusteenust

Puidu immutusteenuse hind sõltub töödeldava puidu kogusest, kuid keskmiselt on see umbes 7,50 €/m2 töötlemise eest, lisaks väljakutsumise tasud (0,40 €/km).

Vastutuskindlustuse suurus peaks kasvama iga korrusega

Olgu tegemist veeõnnetuse, tulekahju või tormituules kukkuvate puudega, vastutuskindlustuse juhtumid on enamasti seotud kahju põhjustamisega naabrile.

Tarnekriisis alanud Arco Vara arendus sai valmis kvartali jagu enne tähtaega

Elukondliku kinnisvara arendaja Arco Vara ehituse peatöövõtuga tegelev tütarettevõtte Arco Tarc lõpetas Kodulahe kvartali Rannakalda arenduse projekti vaatamata muutlikule turuolukorrale ennetähtaegselt.

Bauroc kivimajade ehitamise koolitus

Koolituse sisu hõlmab bauroc toodete tutvustust koduehitamiseks ning koduehituse erinevaid etappe Jämerä kivimajade näitel. Üle Eesti 25.01-14.03.2024.

Vana rooma arhitektuur: rikka ajalooga linn

Rooma arhitektid ja insenerid olid tuntud oma uuenduslikkuse poolest, eriti seoses ehitusmaterjalide ja -tehnikatega. Nende panus arhitektuuri on hindamatu!

2023. aasta arhitektuuripreemiate laureaadid

Reedel, 8. detsembril jagati Lillepaviljonis pidulikul auhinnatseremoonial aasta arhitektuuripreemiaid ja tunnustati parimaid arhitektuuritegusid ja -tegijaid.

Miks valida vaheseinte ehitamiseks just bauroc element?

Bauroc ELEMENT vaheseinaplaadid on võrreldes alternatiivsete plokkidega oluliselt suuremate mõõtmetega, mis tagab märkimisväärselt kiirema seina ladumise ja kulu on vaid 4,17 tk/m².

Kivikatused pakuvad püsivat ilu ja suurepärast vastupidavust

Traditsiooniliselt kaetakse viilkatused keraamiliste kivide ja kiltkiviga, kuid nüüdseks on lisandunud ka betoonist ja kiudtsemendist katusekivid.

Kodu remondieelne kontroll - koostame remonditööde nimistu ja eelarve

Planeerid kodus remonditöid? Siis sattusid lugema just õiget artiklit! Ehituskaitse Büroo pakub uue teenusena kodu remondieelset kontrolli.

Merko Lahekalda kvartalis algas uute korterite müük

Merko jätkab Kadrioru ja Pirita vahel Maarjamäe looduskaunil kõrgendikul Lahekalda elukvartali ehitamist. Järgmisena valmib Paekalda 21 eluhoone, mille 54 korterit on nüüd müügis.

Mikrotsement – innovatsioon kaasaegses ehituses

Mikrotsementi saab kasutada nii uute hoonete ehitamisel kui ka renoveerimisel, nii märgades kui ka kuivades ruumides.

Helsingis avatakse jaanuaris Soome esimene Radisson RED hotell

Radisson RED Helsinki avatakse modernistlikus uushoones, mille projekteeris kuulus Soome arhitektuurifirma Anttinen Oiva Arkkitehdit.

Videolugu: Kaunis katusekorter Rocca Towersi hoones

Valmis Palazzo Interiorsi mitmeaastane sisekujundusprojekt- luksuslik katusekorter Rocca Toweri kvartali kõrghoones.

Dekoratiivne ja vastupidav: lubi marmoriino ahju ja kamina viimistluses

Lubi marmoriino suurepärane taluvus nii kõrge temperatuuri kui ka niiskuse suhtes teeb selle ideaalse lahenduse just kaminate, ahjude, soemüüride ja korstnajalgade viimistluseks.

5 ideed nutikaks renoveerimiseks

Avatud planeering on kodu renoveerimisel ja disainimisel üks tõhusamaid ja populaarsemaid lähenemisviise.

Bonaval valmis Haaberstis Järveotsa Kodude arendus

Astangul on valmis saanud Bonava Järveotsa Kodude arenduse viimane etapp. Kokku ehitati nelja aasta jooksul piirkonda viis uut energiatõhusat B-energiaklassi kortermaja 184 korteriga.

Välisvoodrilaud jääb, vaid trendid muutuvad ajas!

Lisaks naturaalsele kuusepuidule on head ja Eesti kliimas end väga hästi tõestanud ka termotöödeldud puidust välisvoodrilauad.

E-sisustus ehitab eksootilisest puidust terrasse, mis kestavad aastakümneid

Eksootilisest puidust kvaliteetterrass - IPE. Vaata galeriid valminud terrassidest.

Päikesepaneelide isepuhastussüsteem tagab suurema tootluse

Nano vahenditega töödeldud päikesepaneelid pinnale ei kinnitu mustuseosakesed enam nii tugevalt ja suuremate vihmasadude korral puhastuvad praktiliselt ise, toimib päikesepaneelide isepuhastussüsteem.

Ehitisregistri arendus tõotab lubade kiiremat menetlust

Wenture ja Finestmedia asuvad ellu viima ehitisregistri järgmist arendusetappi, mille tulemusena muutub ehitus- ja kasutuslubade menetlemine senisest märkimisväärselt kiiremaks.

Uus-Veerennis alustas tööd uuenduslik lasteaed

Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaia majas on neli hoiurühma pere pisematele ja viis lasteaiarühma.

Innovatsioon suitsusauna ehituses. Hoiame traditsioonid au sees!

Innovatsiooniks suitsusaunade ehituses saab pidada väljast kütmise võimalust ja puhkemaja lahendust koos saunaga.

Puitkäsitöö firmakingitusena: tooted, kus kokku saavad naturaalne ilu ja kasutusmugavus

Puitkäsitöö firmakingitusena sobib nii neile, kes väärtustavad traditsioone, kui ka sellele, kes hindab kaasaegsemat elustiili.

Bonava ehitab Uus-Mustamäele 44 uut korterit

Bonava Eesti alustas Uus-Mustamäe elurajoonis aadressile Aiandi 14 valmiva 44 korteriga B-energiaklassi maja ehitust.

Tudengikorteri sisustamise säästunipid

Ära möbleeri üle. Kõige kindlam viis näidata väikest ruumi veel väiksema, kitsama ja pimedamana, on kuhjata see asjadest üle. Mida vähem on asju, seda parem.

Galerii: 2023. aasta Soome elamumess Loviisas

Sel aastal toimub elamumess Helsingi lähedal Loviisas 07.07 - 06.08.2023. Uude mereäärsesse linna elamurajooni rajatakse kaasaegsed väikeelamud, ridaelamud, korterelamu ja ujuvelamute kvartal.

Mis on seina sees? Ekspert selgitab

Kas oled kunagi naela seina lüües mõelnud, et mis seal teisel pool on ja ega puurides äkki mõnd olulist kommunikatsiooni ei taba?

Pelletiküte: mugavuse ja hinna suhe on liiga hea, et seda mitte kaaluda

Pelletikeskuse eesmärk on pakkuda optimaalset küttesüsteemi, mis suudaks pelletites peituvast energiast võimalikult palju ning võimalikult väikese vaevaga kätte saada.

Bauroci tuletõkkepaneelidel on esmaklassilised tulepüsivusnäitajad

bauroc poorbetoon on mittepõlev materjal, mis talub eriti hästi kõrge temperatuuri mõju mitmeid tunde. bauroc poorbetoon kuulub tuletundlikkusklassi A1.

Kas Sina ehitad terrassi ajas kestvalt? Ideed ja lahendused 2023-2024 aastaks.

Tänapäevased lahendused näevad ette, et terrassilaud tõstetakse kandeprussist ülespoole. Millega seda teha?

Kiili Betooni unikaalne välimööbel sobib nii linnaruumi kui külaplatsile

Kiili Betooni betoonmööbli valikus on spetsiaalsed pingid, lauad, rattahoidjad, prügikastid, lauatennise- ja malelaud, piknikulauad, taimekonteinerid ja välikäimlad.

Terrassi ehitamine: maksumus ja olulised nüansid, millele tähelepanu pöörata

Terrassi ehitamine algab plaanist. Terrassi ehituse maksumus on ca 100€/m² ja hooldus 20€/m².

Puumarketi terrassimaterjalide valik ja võimalused

Puumarketi valikus on erinevate profiilide ja pikkustega immutatud okaspuidust, naturaalsest lehisest, termotöödeldud ja hooldusvaba komposiitmaterjalist terrassilauad.

Merko rajab Sõpruse puiestee ja Tihase tänava nurgale äripindadega eluhoone

Kristiine linnaosas aadressile Sõpruse pst 26//28 rajatavas Tihase arendusprojektis valmib kahest viiekorruselisest hooneosast koosnev elu- ja ärihoone, mis saab koduks 46-le perele ja kolmele väikeärile.

Tahad uut kodu osta, aga ei tea, kust alustada või millele tähelepanu pöörata?

Kui sa pole päris kindel, millist kodu soetama asud ning kas see asub uuemas või vanemas majas, siis küsi pankadelt ka seda infot, kas neil on ehitise vanusest tulenevalt erinevad laenutingimused.

Galerii: Kevadiselt värske ja ajatult moodne perekodu

Stuudio 88 sisearhitekt Ljudmilla Funika-Müüri loodud kaunis sisearhitektuurne lahendus. Lisaks nõuanded ja nipid ise sisustajale!

Kesktolmuimeja süsteem on taas tegemas võidukäiku, aga nüüd koos robotiga

Miks paigaldada koju kesktolmuimeja süsteem? Kesktolmuimeja süsteemiga koristamisel ei jää ainsatki tolmuosakest samasse ruumi lendlema.

Hoiusüsteem Smartlift - luksuliku kodu kohustuslik mugavuslahendus

Smartlift hoiusüsteem on kompaktne versioon maakelder-veinikedrist.

Ehituseksperdi nõuanne: Lamekatuse remont ja renoveerimine

Eestis ehitatakse ja renoveeritakse ca 1 miljon ruutmeetrit lamekatust aastas. Parematel aastatel on see number ilmselt märgatavalt suurem.

Light24 spetsialist annab nõu, kuidas planeerida välisvalgustust

Enne välisvalgustite paigaldamist visanda nende paiknemise plaan. Otsusta, milline hakkab olema valgustite toitesüsteem ja kus paiknema.

Uus-Veerenni park kutsub liikuma ja lugema

Merko rajas Uus-Veerenni kvartalisse üle 8500 ruutmeetri suuruse avaliku pargiala koos mänguatraktsioonide, linnaruumi elavdavate skulptuuride, puhkeala ja lugemisnurgaga.

Looduskivi ühendab praktilisuse, vastupidavuse ja unikaalse esteetilisuse

Looduskivide valimine sisekujundusprojektidesse ja müük.

Lehisepuidust saab tugeva ja ilmastikukindla terrassi, fassaadi ja piirdeaia

Lehist peetakse üheks vastupidavaimaks puuliigiks, kuna ta on looduslikult ehk töötlemata kujul sama vastupidav kui sügavimmutatud materjal.

Pea iga teine kinnisvaraostja usub, et soetab kodu kogu eluks

YIT Eesti värske uuringu kohaselt loodavad eestimaalased kinnisvara ostes, et uus elupind jääb neid terveks eluks teenima – tervelt 45% vastanutest.

Fassaad: Kiudtsement- vs puitvoodrilaud, kumb on odavam?

Kui mõni aasta oli kiudtsementvoodrilaud palju kallim kui puidu voodrilaud, siis tänavu seda enam teha ei saa. Hetkel on kiudtsementvoodrilaua m2 hind al. 31,95 €/m2 ja samaväärse puitvoodrilaua m2 hind keskmiselt 33 €/m2.

Tavaline veepump või puurkaevupump: kumba eelistada ja miks?

Saadaval on 2 tüüpi: tavaline veepump (veeautomaat) ja puurkaevupump. Kuidas valida veepumpa? Alusta pumba graafikuga tutvumisest.

Uuring: kodu kehva planeeringu üle kurdab iga kolmas eestimaalane

YIT müügijuhi sõnul tahetakse kõige sagedamini muuta korteri elektri- ja valguslahendust, näiteks pistikupesade ja lülitite asukohta ja nende arvu.

Palkmaja suuri ehitusvigu ei andesta! Energiatõhus ja niiskuskindel palkmaja

Energiatõhusa ja niiskuskindla käistöö palkmaja ehitamine ja hooldamine. Mida silmas pidada ja kontrollida?

Kas kodu uues majas on energiasäästlikum?

2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone ehk liginullenergia hoone. Oluliselt rekonstrueeritavad hooned aga peavad saavutama C-klassi.

Galerii: Noore ja aktiivse pere julgete valikutega kodu

Sisekujundaja Tatiana Bobchinskaya kujundatud köögi värvilahendus oli algselt valitud rahulik ja vaoshoitud, kuid pere soovis värvi juurde lisada.

Elektri hind sunnib ka sauna ehituseks ökonoomsemaid lahendusi leidma

Kõige rohkem energiat kasutab hea saunakogemuse võimaldamiseks keris, seepärast tuleks alustada selle õigest valikust. Eelistada tasub äpiga juhitavat.

Bauroc SILROC silikaatplokid ja -tellised

Silroc silikaatplokkide peamine kasutuskoht on hoonete välisseinad ja helikindlad vaheseinad. Tänu plokkide suurele tihedusele on seina heliisolatsiooninäitajad esmaklassilised.

Meist - Teenused - Kontakt
Inkodu.ee (sisekujundus – sisustus - ehitus - aed) - E-post: info @ inkodu.ee
Kõik õigused kaitstud - inkodu.ee ®. Info kasutamine loata ei ole lubatud!
Facebook Linkedin Instagram Google Twitter Youtube